Zamówienia publiczne powyżej 30 000 €

Ogłoszenie o zamówieniu

PSE-EKAD-AD-281-ZP-1/2017

Ogłoszenie nr 57950-2017 z dnia 04.04.2017 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Nowy Sącz: Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu położonego przy ul Stefana Czarnieckiego 19

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

 

Informacje dodatkowe:

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu, krajowy nr identyfikacyjny 000598871 ul. Stefana Czarnieckiego 19, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 443-54464, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 18 443-57-32.

Adres strony internetowej: www.pssenowysacz.wsse.krakow.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: jednostka budżetowa, podmiot leczniczy

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

I.4) KOMUNIKACJA:

 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać   pod adresem (URL)

Tak

www.pssenowysacz.wsse.krakow.plhttp://bip.malopolska.pl/pssenowysacz

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.pssenowysacz.wsse.krakow.plhttp://bip.malopolska.pl/pssenowysacz

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

nie

adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu w inny sposób:

tak

Inny sposób:

W formie pisemnej

Adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu ul. Stefana   Czarnieckiego 19, 33-300 Nowy Sącz, pok. nr 9, Kancelaria

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można  uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Nowym Sączu

Numer referencyjny: PSE-EKAD-AD-281-ZP-1/2017

 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

nie

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu przy ul. Stefana Czarnieckiego 19 w Nowym Sączu.  Szczegółowy opis robót oraz zakres określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik Nr: 9,10,11, 12do SIWZ w skład której wchodzą: projekt, przedmiar, STWiOR oraz rysunki. Zakres prac obejmuje między innymi:

 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem o gr. 13cm ,λ=0,038cm od poziomu gruntu.
 2. Docieplenie szpalet okiennych styropianem o gr. 2cm,? λ = 0,038.
 3. Docieplenie ścian piwnicznych styrodurem o gr. 10cm, λ=0,038.
 4. Nadmurowanie ścian szczytowych dachu, kominów wentylacyjnych.
 5. Rozbiórkę szachtów i zastąpienie ich prefabrykowanymi doświetleniami.
 6. Wymianę instalacji odgromowej na nową – montaż pod ociepleniem.
 7. Wymianę stolarki okiennej w piwnicy i WC Ip.
 8. Wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę witryny w strefie wejścia.
 9. Wymianę obróbek blacharskich na ścianach szczytowych, attykach.

10. Wymianę parapetów zewnętrznych.

11. Wymianę rynien i rur spustowych.

12. Naprawę elementów betonowych (płyty, ścianki, balustrady) w systemie MINOVA.

13. Renowację schodów wejściowych (front i podwórko).

14. Wykonanie nowej opaski z płyt chodnikowych wokół budynku

15. Montaż nowych kamer włazowych na dach.

 1. 16.  Podwyższenie i renowacja barierek i balustrad.
 2. 17.  Przełożenie tablic, numeru budynku.
 3. 18.  Schowanie okablowania strukturalnego na elewacji budynku.
 4. 19.  Instalacja monitoringu CCTV.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji.

W dokumentacji wskazanej powyżej, we wszystkich wskazanych pozycjach, w których występuje nazwa producenta związana z produktem- Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania produktów równoważnych, tzn. Zamawiający dopuści materiały i rozwiązania innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. Zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wskazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego za pomocą znaku towarowego czy pochodzenia produktu. W przypadku zaoferowania materiałów i rozwiązań innych niż zostały wskazane, Zamawiający wymaga złożenia na etapie realizacji zamówienia dokumentów uwiarygodniających te materiały i rozwiązania. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub ich odrzuceniu z powodu nie równoważności.

 

Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest zatrudniać:

 

 1. stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 22.06.2016r. ustawy Pzp,                     3 pracowników bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.),
 2.  stosownie do art. 29 ust. 4 przywołanej wyżej ustawy, 1 osobę bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub 1 osobę młodocianą, o której mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego, lub 1 osobę o której mowa w ustawie z dnia 13.06.2013 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1828) zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
 3. Wykonawca do złożonej faktury VAT zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie o wykonaniu obowiązku określonego powyżej oraz o wypłaceniu zatrudnionym pracownikom należnego wynagrodzenia za pracę.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdym okresie realizacji przedmiotu umowy zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie pełnej dokumentacji zatrudnienia, zaś Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją w terminie 3 dni roboczych (Zamawiający może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających odprowadzenie podatku czy składek ZUS, czy też dowodów wypłat wynagrodzenia).
 5. Wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionych pracowników, o których mowa w ust. 1, zgodę na dostęp do danych osobowych przez Zamawiającego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy. Zamawiający wymaga, aby dokument potwierdzający zatrudnienie zawierał informację o udostępnieniu dokumentacji pracowniczej dotyczącej zatrudnienia Zamawiającemu z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

6 Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w pkt.2 Zmiany te nie stanowią zmian umowy.

7. Niewywiązanie się Wykonawcy z powyższych obowiązków skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości 500,00zł za każdy stwierdzony przypadek. Kwota ta może być nakładana wielokrotnie.

 

 

II.5) Główny kod CPV: 45321000-3 izolacja cieplna

 

Dodatkowe kody CPV: 45452000-0, 45452100-1, 45453000-7, 54450000-6, 45454100-5, 45262100-2, 45262110-5, 45262120-8, 45262510-9, 45262511-6, 45262512-3, 45262600-7, 45400000-1, 45410000-4, 45421147-6, 45442100-8, 45442110-1 , 45442120-4, 45421160-3, 45462330-3, 32234000-2, 45310000-3,

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub

dynamicznego systemu zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  nie

 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w dniach:  70

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający oczekuje wykonania zamówienia nie  później niż do 70 dni od daty podpisania umowy, przy czym Zamawiający przewiduje - w ramach oceny ofert - dodatkowe punkty z skrócenie terminu wykonania - maksymalnie o dziesięć (10) dni.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

 

Określenie warunków: W zakresie warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do

prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków.

 

Informacje dodatkowe

 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

 

Określenie warunków: W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków.

 

Informacje dodatkowe

 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

 

Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełniających warunki udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej wykażą:

1. że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert  a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 300 000,00zł brutto każda w zakresie budowy/przebudowy/remontu/modernizacji obiektu budowlanego z zastrzeżeniem, iż robota obejmowała swoim zakresem docieplenie ścian.

2. że dysponują osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.: minimum jednym (1)kierownikiem budowy - osobą – uprawnioną do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń . W przypadku uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawnienia muszą obejmować zakres zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, które nabyły kwalifikacje wymagane do wykonywania działalności w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszą posiadać decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w danej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz.65) lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia będzie dokonywana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych wraz z ofertą wg zasady: spełnia/ nie spełnia.

 

Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

 

Informacje dodatkowe:

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  nie

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W  CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia tj.:

a) W celu potwierdzenia spełniania warunku zdolności technicznej - wykaz wykonanych robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - załącznik nr 6 do SIWZ („Wykaz robót”).

Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

b) W celu potwierdzenia spełniania warunku zdolności zawodowej - wykaz osób - załącznik nr 7 do SIWZ. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia winien zawierać informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemną ofertę zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1 do SIWZ , zawierającą:

1. oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp wg załącznika nr 2 do SIWZ. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

2. oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wg załącznika nr 3 do SIWZ. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

3. w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału wg załącznika Nr 4 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby składany dokument zawierał informacje dotyczące w szczególności:

- zakresu udostępnionych Wykonawcy zasobów innego podmiotu

- sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

- oświadczenie czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane,których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).

4. Oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności wg załącznika nr 13 /przy ofercie wspólnej

5. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy) jeżeli oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) OPIS

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,

Informacja na temat wadium

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 7 000,00 PLN (słownie złotych: siedem tysięcy złotych) – nie później niż do upływu terminu składania ofert.

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

nie

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

 

Liczba wykonawców

 

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

 

Maksymalna liczba wykonawców

 

Kryteria selekcji wykonawców:

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Nie

 

Informacje dodatkowe:

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

 

Informacje dodatkowe:

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się  złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

nie

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji

elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z

opisu przedmiotu zamówienia:

nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości

postąpień):

 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Aukcja wieloetapowa

 

etap nr czas trwania etapu

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani  do następnego etapu: nie

 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

 

IV.2.2) Kryteria

 

 

Kryteria                                                                  Znaczenie

Cena ofertowa brutto                                                     60

Skrócenie terminu wykonania zamówienia                        20

Przedłużenie terminu gwarancji                                       20

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy

Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo

Innowacyjne

 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji  -nie

 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

nie

 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

 

Informacje dodatkowe

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

 

Wstępny harmonogram postępowania:

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających  negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

nie

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.4) Licytacja elektroniczna

 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki  umowy, albo wzór umowy:

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 

1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty brutto. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia w jednej lub kilku następujących formach:

a) w pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego Numer rachunku Zamawiającego: Nr konta: NBP O/O Karków 80 1010 1270 0021 3413 9120 0000

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 359)

3. Beneficjentem wskazanym w gwarancji/poręczeniu musi być Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu

4. Jeżeli wykonawca zamierza wnieść gwarancję w formach określonych w pkt. 2b)-e) to w takim przypadku przed podpisaniem umowy projekt gwarancji należy skonsultować z Zamawiającym. W tym celu należy przesłać go drogą elektroniczną do akceptacji. E-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Zamawiający 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwróci lub zwolni Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze ostatecznym robót.

6. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia pozostanie kwota w wysokości 30 % zabezpieczenia, ustalonego w pkt. 1.

7. Kwota, o której mowa w pkt. 6, zostanie zwrócona Wykonawcy najpóźniej w ciągu 14 dni od daty upływu rękojmi / odbiór końcowy/.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu Zamawiający zwróci Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY

 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć:

1) Terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektorów Nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy, lub nastąpiły zmiany w dokumentacji projektowej na wniosek Zamawiającego,

d) wystąpienia siły wyższej powodującej powstanie zdarzenia losowego, którego nie można było przewidzieć, a które zagraża bezpieczeństwu ludzi lub ich zdrowiu lub na skutek którego powstała szkoda w znacznych rozmiarach.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych powyżej, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności,

e) w przypadku konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych,

2) Zmiany Wykonawcy, w przypadku gdy:

a) Wykonawcę ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu , nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego

podwykonawców.

3) Zmiany podwykonawców w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

a) zmiany zakresu powierzonych prac,

Zmiana podwykonawcy musi być zaakceptowana przez Zamawiającego.

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

 

Data: 25 kwiecień 2017r. godzina: 12:00,

 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogłoszeniem):

nie

 

Wskazać powody:

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o  dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 

> Język polski

 

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach:

 

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy, jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie

 

zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

 

Dyrektor Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej

w Nowym Sączu

 

lek. wet. Stanisław Morawski

 

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu