Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza konkurs na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu

Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza konkurs na stanowisko

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania niezbędne określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1261) :

1.    Jest obywatelem polskim,

2.    Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3.    Posiada następujące kwalifikacje:

a) jest lekarzem i uzyskała specjalizację w trybie przewidzianym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu specjalizacji
w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 107, poz. 683),

lub

b) posiada tytuł zawodowy magistra i uzyskała dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra (Dz. U. Nr 98, poz. 635),

4.    Swoją postawą obywatelską daje rękojmię należytego wykonywania zadań pracownika organu państwowego,

5.    Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Ponadto:

6.    Nie została ukarana karą zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych, związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1.      Znajomość przepisów: ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i przepisów wykonawczych do tej ustawy, ustawy o finansach publicznych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

2.      Umiejętność kierowania jednostką sektora finansów publicznych oraz zarządzania kapitałem ludzkim.

3.      Odporność na stres.

4.      Dyspozycyjność.

5.      Komunikatywność.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.        Wykonywanie zadań Państwowego Inspektora Sanitarnego wynikających z ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1261).

2.        Wykonywanie zadań i obowiązków dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Nowym Sączu, w tym kierowanie jej działalnością
i reprezentowanie na zewnątrz, zgodnie z kompetencjami.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku oraz innych dodatkowych:

1. Miejsce pracy: praca w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Nowym Sączu przy ul. Stefana Czarnieckiego 19 w Nowym Sączu i w terenie obejmującym obszar działania Stacji.

2. Stosunek pracy: powołanie na okres 5 lat.

3. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

4. Do państwowych inspektorów sanitarnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 1584, z późn. zm.), odnoszące się do osób, o których mowa w art. 2 pkt 11tej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. Naruszenie zakazów, o których mowa w art. 4ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 1584, z późn. zm.) przez państwowego inspektora sanitarnego stanowi podstawę do odwołania ze stanowiska.

5. Do państwowych inspektorów sanitarnych stosuje się przepisy art. 10 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 1584, z późn. zm.), zgodnie z którym osoby te są obowiązane do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym.

6. Wymagane będzie poddanie się procedurze sprawdzającej, umożliwiającej dostęp do informacji niejawnych (przy braku poświadczenia bezpieczeństwa o dostępie do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne").

 

V. Wymagane dokumenty:

–     Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

–     Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych o treści " Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych", a w przypadku wybranej osoby przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.

–     Kopia dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe.

–     Oświadczenie kandydata o postawie obywatelskiej dającej rękojmię należytego wykonania zadań pracownika organu państwowego.

–     Oświadczenie kandydata, iż nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 168 z późn. zm.).

–     Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.
z 2016r. poz.922)".

–     List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy.

–     Koncepcję kierowania Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Nowym Sączu oraz wykonywania obowiązków Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, złożoną w zamkniętej kopercie.

–     Oświadczenie kandydata o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1721 z późn. zm.).

 

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

 

VII. Termin składania dokumentów

Oferty należy składać - w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem
i adresem kandydata oraz dopiskiem:"Konkurs na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu" - w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, pok. Nr 9 (dziennik podawczy) lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 16 października 2017r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po dniu 16 października 2017r. nie będą rozpatrywane.

 

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu