Komunikaty

KOMUNIKATY Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Decyzją podjętą na 89 posiedzeniu Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, w dniu 4 lipca 2018 r., ogłoszono następujące komunikaty odnoszące się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw:

KOMUNIKAT I: Ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. L 345 z 27.12.2017, s. 87).

KOMUNIKAT II: Parlament Europejski i Komisja Europejska pracują nad kolejnymi zmianami dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy.

KOMUNIKAT III: Ukazała się dyrektywa Komisji 2017/164/UE z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiająca czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE oraz zmieniającej dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 200/39/WE i 2009/161/UE. Komunikaty Komisji ds NDS i NDN

KOMUNIKAT IV: Komisja Europejska pracuje nad kolejną dyrektywą ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE.

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, iż w związku dniem wolnym

przypadającym na 15 sierpnia 2018 r. mając na uwadze zachowanie

postępowania zgodnego z procedurami badawczymi,

wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań

w dniach 13 i 14 sierpnia 2018 r.

 

Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi 20 sierpnia 2018 r.

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, iż w związku dniem wolnym

przypadającym na 31 maja 2018 r. mając na uwadze zachowanie

postępowania zgodnego z procedurami badawczymi,

wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań

w dniach 29 i 30 maja 2018 r.

 

Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi 4 czerwca 2018 r.

Inspekcja sanitarna nie prowadzi badań kleszczy w kierunku obecności chorobotwórczych patogenów

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ani żadna z Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych na terenie województwa małopolskiego nie prowadzą badań diagnostycznych kleszczy w kierunku obecności chorobotwórczych patogenów, np.: krętków borelii.

W laboratorium małopolskiej inspekcji sanitarnej wykonać można badania serologiczne surowicy krwi w kierunku obecności przeciwciał przeciwko krętkom borelii w klasie IgM i IgG metodą immunoenzymatyczną ELISA (wstępny test przesiewowy). Wynik dodatni lub wątpliwy należy potwierdzić badaniem „Western blot”. Opłata za badania zgodnie z cennikiem:

http://wsse.krakow.pl/strona/attachments/category/120/CENNIK%202016.pdf.


Badania kleszczy pod kątem obecności patogenów chorobotwórczych przeprowadzają niektóre laboratoria komercyjne. Ich ofertę można znaleźć w Internecie.

Informacja o dodatkowym dniu wolnym od pracy i dniu pracującym - w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu

 

Z godniez zarządzeniem Nr 9 i 10 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 i 19 kwietnia 2018r. 
w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018r. dniem wolnym dla pracowników urzędów administracji rządowej:

 

1) dniem wolnym od pracy dla pracowników PSSE w Nowym Sączu jest dzień: 4 maja 2018r. (piątek), 
w tym dniu PSSE w Nowym Sączu będzie nieczynna;

2) dniem pracującym dla pracowników PSSE w Nowym Sączu jest dzień: 19 maja 2018r. (sobota),
w tym dniu PSSE w Nowym Sączu będzie czynna.

Informacja o dniu wolnym od pracy - piątek - 30 marca 2018r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu uprzejmie informuje, że dzień 30 marca 2018r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników PSSE w Nowym Sączu.

 

Podstawa prawna

art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1261), art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 108 z późn. zm.)

Nowy Sącz, dnia 21 marca 2018r.

 

Darmowe szczepienia "Wiosna bez pneumokoków"

Szczepienia przeciw pneumokokom należą do szczepień obowiązkowych, są podawane bezpłatnie dzieciom od 6 tyg. do 2 roku życia oraz dzieciom do ukończenia 5 roku życia z grup ryzyka wymienionych w Programie Szczepień Ochronnych.

W okresie od 20 marca 2018 do 29 czerwca 2018, Ministerstwo Zdrowia zorganizowało akcję dodatkowych, bezpłatnych szczepień dzieci do ukończenia 5 roku życia. W ramach akcji zachęca się do korzystania ze szczepień przeciw pneumokokom wszystkie dzieci z roczników 2013-2016, które nie zostały dotąd zaszczepione. Komunikat dotyczy wszystkich dzieci wcześniej niezaszczepionych, które zostaną zakwalifikowane do szczepienia przez lekarza. Warunkiem jest zgłoszenie się na wizytę szczepienną i kwalifikacja przez lekarza do szczepienia do 20 kwietnia 2018 r.W celu uzyskania szczegółowych informacji w sprawie terminów szczepień należy skontaktować się ze swoją przychodnią (tam gdzie została złożona deklaracja wyboru lekarza Podstaowej Opieki Zdrowotnej). 

 

Informacje o szczepieniach można uzyskać również w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu tel. 18 443 54 64.

Liczba szczepionek jest ograniczona. 

https://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/606-pneumokoki

http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/szczepienia-dzieci-z-rocznikow-2013-2016-przeciwko-pneumokokom-komunikat-do-rodzicow-i-opiekunow/

 
 

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 6.02.2018 roku w sprawie szczepionek, w których przechowywaniu nastąpiło krótkotrwałe przerwanie dostawy prądu

Na skutek przerwania dostaw prądu spowodowanego przez orkan Ksawery, mającego miejsce w nocy z 5 na 6 października 2017 roku, w podmiotach leczniczych na terenie województwa lubuskiego doszło do krótkotrwałego podwyższenia temperatury ( do temperatury pokojowej ) w urządzeniach chłodniczych, w których przechowywane były szczepionki do realizacji szczepień ochronnych.

 

Lekarze kilku podmiotów leczniczych działających na terenie powiatów: zielonogórskiego i gorzowskiego podjęli decyzję o kontynuowaniu szczepień ochronnych preparatami przechowywanymi czasowo poza zakresem temperaturowym określonym w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

 

Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego szczepionki powinny być przechowywane w temperaturze od 2 do 8 st. C, co ma na celu zachowanie najwyższej skuteczności preparatu przez cały jego okres ważności ( do kilku lat ).

 

Podjęte przez organy odpowiedzialne za nadzór nad jakością i bezpieczeństwem szczepionek decyzje o utylizacji szczepionek wynikały z przyjętych procedur postępowania w sytuacji przerwania łańcucha chłodniczego i mających na celu zapewnienie najlepszej skuteczności szczepionek oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa pacjenta.

 

Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektor Farmaceutyczny informują, że krótkotrwałe przekroczenia określonego dla przechowywania szczepionek zakresu temperaturowego nie miały negatywnego wpływu na ich skuteczność, jak również nie wpływały na bezpieczeństwo ich podania, co wynika z badań opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia ( WHO - World Health Organisation ) w raporcie z 2006 r. pt.:

Temperature sensitivity of vaccines

(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69387/1/WHO_IVB_06.10_eng.pdf).

 

Tym samym uznać należy, że użyte do szczepień dzieci i dorosłych szczepionki nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia zaszczepionych osób.

 

Główny Inspektor Sanitarny: https://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/598-pradu

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu