Komunikaty

Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza konkurs na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu

Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza konkurs na stanowisko

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania niezbędne określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1261) :

1.    Jest obywatelem polskim,

2.    Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3.    Posiada następujące kwalifikacje:

a) jest lekarzem i uzyskała specjalizację w trybie przewidzianym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu specjalizacji
w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 107, poz. 683),

lub

b) posiada tytuł zawodowy magistra i uzyskała dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra (Dz. U. Nr 98, poz. 635),

4.    Swoją postawą obywatelską daje rękojmię należytego wykonywania zadań pracownika organu państwowego,

5.    Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Ponadto:

6.    Nie została ukarana karą zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych, związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1.      Znajomość przepisów: ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i przepisów wykonawczych do tej ustawy, ustawy o finansach publicznych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

2.      Umiejętność kierowania jednostką sektora finansów publicznych oraz zarządzania kapitałem ludzkim.

3.      Odporność na stres.

4.      Dyspozycyjność.

5.      Komunikatywność.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.        Wykonywanie zadań Państwowego Inspektora Sanitarnego wynikających z ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1261).

2.        Wykonywanie zadań i obowiązków dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Nowym Sączu, w tym kierowanie jej działalnością
i reprezentowanie na zewnątrz, zgodnie z kompetencjami.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku oraz innych dodatkowych:

1. Miejsce pracy: praca w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Nowym Sączu przy ul. Stefana Czarnieckiego 19 w Nowym Sączu i w terenie obejmującym obszar działania Stacji.

2. Stosunek pracy: powołanie na okres 5 lat.

3. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

4. Do państwowych inspektorów sanitarnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 1584, z późn. zm.), odnoszące się do osób, o których mowa w art. 2 pkt 11tej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. Naruszenie zakazów, o których mowa w art. 4ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 1584, z późn. zm.) przez państwowego inspektora sanitarnego stanowi podstawę do odwołania ze stanowiska.

5. Do państwowych inspektorów sanitarnych stosuje się przepisy art. 10 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 1584, z późn. zm.), zgodnie z którym osoby te są obowiązane do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym.

6. Wymagane będzie poddanie się procedurze sprawdzającej, umożliwiającej dostęp do informacji niejawnych (przy braku poświadczenia bezpieczeństwa o dostępie do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne").

 

V. Wymagane dokumenty:

–     Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

–     Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych o treści " Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych", a w przypadku wybranej osoby przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.

–     Kopia dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe.

–     Oświadczenie kandydata o postawie obywatelskiej dającej rękojmię należytego wykonania zadań pracownika organu państwowego.

–     Oświadczenie kandydata, iż nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 168 z późn. zm.).

–     Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.
z 2016r. poz.922)".

–     List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy.

–     Koncepcję kierowania Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Nowym Sączu oraz wykonywania obowiązków Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, złożoną w zamkniętej kopercie.

–     Oświadczenie kandydata o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1721 z późn. zm.).

 

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

 

VII. Termin składania dokumentów

Oferty należy składać - w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem
i adresem kandydata oraz dopiskiem:"Konkurs na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu" - w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, pok. Nr 9 (dziennik podawczy) lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 16 października 2017r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po dniu 16 października 2017r. nie będą rozpatrywane.

 

INFORMACJA O DNIU PRACUJĄCYM - SOBOTA - 9 WRZEŚNIA 2017R.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu uprzejmie informuje, że zgodnie z zarządzeniem Nr 2 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników administracji rządowej, w związku z dniem wolnym od pracy dla pracowników PSSE w Nowym Sączu - 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek);

 

- dniem pracującym dla pracowników PSSE w Nowym Sączu jest dzień: 09 września 2017 r. (sobota).

 

 

                                                                                               PAŃSTWOWY POWIATOWY

                                                                                               Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu

                                                                                                                 Z up.

                                                                                               mgr inż. Beata Śląska

                                                                                               Zastępca Państwowego Powiatowego

                                                                                               Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu

 

Nowy Sącz: 7 września 2017 r.

 

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 2 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników administracji rządowej

WSTRZYMANIE PRZYJMOWANIA PRÓBEK DO BADAŃ

W związku z dniami wolnym przypadającym na 14 - 15 sierpnia 2017 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym informuje, że w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, w dniach 14 - 15 sierpnia 2017 r. wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań na nosicielstwo.

Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi 16 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY - PIĄTEK - 16 CZERWCA 2017 R.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu uprzejmie informuje, że zgodnie z zarządzeniem Nr 2 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia
29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników administracji rządowej:

1) dniem wolnym od pracy dla pracowników PSSE w Nowym Sączu jest dzień: 
16 czerwca 2017 r. (piątek);

2) dniem pracującym dla pracowników PSSE w Nowym Sączu jest dzień: 
24 czerwca 2017 r. (sobota).

 

                                                                       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

                                                                                          w Nowym Sączu

                                                                                lek. wet. Stanisław Morawski

 

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 2 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników administracji rządowej

WSTRZYMANIE PRZYJMOWANIA PRÓBEK DO BADAŃ

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym informuje, że w związku z dodatkowymi dniami wolnym przypadającym na 15 – 16  czerwca 2017 r. w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, w dniach 13-14 czerwca 2017 r. wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań na nosicielstwo.

Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi 19 czerwca 2017 r.

WSTRZYMANIE PRZYJMOWANIA PRÓBEK DO BADAŃ

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym informuje, że w związku z dodatkowymi dniami wolnym przypadającym na 1 - 3 maja 2017 r. w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, w dniach 1-3 maja 2017 r. wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań na nosicielstwo.

Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi 8 maja 2017 r.

Informacja o dodatkowym dniu wolnym od pracy ...

Informacja o dodatkowym dniu wolnym od pracy i dniu pracującym w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu

Informujemy, iż na podstawie zarządzenia Nr 2 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia
29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dlapracowników administracji rządowej:

1) dniem wolnym od pracy dla pracowników PSSE w Nowym Sączu jest dzień: 2 maja 2017r. (wtorek), w tym dniu PSSE w Nowym Sączu będzie nieczynna;

2) dniem pracującym dla pracowników PSSE w Nowym Sączu jest dzień: 13 maja 2017r. (sobota), w tym dniu PSSE w Nowym Sączu będzie czynna.

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu