Komunikaty

OCENA JAKOŚCI WODY W KĄPIELISKACH - SEZON LETNI 2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że na terenie objętym nadzorem tut. Inspektora Sanitarnego w sezonie letnim funkcjonuje jedno kąpielisko  Parku Wodnego „Stawy” w Starym Sączu. Sezon kąpielowy rozpoczął się  8 czerwca 2019r. a zakończy się 1 września 2019r.

 

 

Przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego przeprowadzono kontrole sanitarne kąpieliska w zakresie jakości wody oraz stanu sanitarno-higienicznego plaży, zaplecza, oznakowania kąpieliska - nie stwierdzono nieprawidłowości.

W dniu 13 maja 2019 r. tut. Inspektor Sanitarny zatwierdził  przekazane przez organizatora ww. kąpieliska harmonogram pobierania próbek wody wraz z wyznaczonymi punktami poboru. Przed otwarciem kąpieliska w dniu 4 czerwca 2019 pobrana została woda do badania przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu. Na podstawie wyniku badania laboratoryjnego próbki wody pobranej z kąpieliska Parku Wodnego „Stawy” i wydano decyzję znak: PSE.NHK.430.767.2019.MM z dnia 07.06.2019r. stwierdzającą przydatność wody do kąpieli.

Ponadto, na bieżąco będzie aktualizowany Serwis Kąpieliskowy na stronie internetowej pod adresem: sk.gis.gov.pl na podstawie przesyłanych wyników badań jakości wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznych przez organizatora, jak również wyników badań prób wody pobranych w ramach kontroli urzędowej.

Przydatne linki:   1)  https://sk.gis.gov.pl/   2)  https://rcb.gov.pl/

WSTRZYMANIE PRZYJMOWANIA PRÓBEK DO BADAŃ

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje,

iż w związku z dniem wolnym przypadającym na 20 czerwca 2019r.

mając na uwadze zachowanie postępowania zgodnego z procedurami badawczymi,

 

wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań

w dniach 18 i 19 czerwca 2019r.

 

Wznowienie przyjmowania próbek zgodnie z ustalonym harmonogramem nastąpi

z dniem 24 czerwca 2019r.

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu