Woda

LEGIONELOZA - zagrożenie zdrowotne, występowanie, zapobieganie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu mając na uwadze zadania realizowane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w ramach ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego wody w zakresie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia oraz ciepłą wodą użytkową przedstawia dokument pt. LEGIONELOZA - informacje dla osób podróżujących.

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO W ŻBIKOWICACH

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 14.04.2017r. z sieci Wodociągu Publicznego w Żbikowice – Szkoła Podstawowa Żbikowice przeprowadzonych przez Laboratorium Diagnostyki Weterynaryjnej i Badań Środków Spożywczych w Nowym Sączu w zakresie bakterii grupy coli i E. coli informuje, iż woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 27 listopada 2015r. poz.1989) i nadaje się do spożycia.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO W ŻBIKOWICACH

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że w związku ze stwierdzeniem braku przydatności wody do spożycia  w sieci wodociągu publicznego Żbikowice – Szkoła Podstawowa w Żbikowicach pobranej w dniu 12.04.2017r. z uwagi na obecność bakterii grupy coli oraz E.coli nakazał unieruchomienie w/w wodociągu na odcinku od sieci głównej do Szkoły Podstawowej w Żbikowicach, jednocześnie zobowiązując producenta wody do niezwłocznego podjęcia działań naprawczych.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO W MUSZYNIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 07.04.2017r. z sieci Wodociągu Publicznego w Muszynie – SUW Jasieńczyk przeprowadzonych przez Laboratorium Diagnostyki Weterynaryjnej i Badań Środków Spożywczych w Nowym Sączu w zakresie bakterii grupy coli informuje, iż woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 27 listopada 2015r. poz.1989) i nadaje się do spożycia.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że w związku ze stwierdzeniem braku przydatności wody do spożycia  w sieci wodociągu publicznego w Muszynie pobranej w dniu 05.04.2017r. z uwagi na obecność bakterii grupy coli nakazał unieruchomienie w/w wodociągu, jednocześnie zobowiązując producenta wody do niezwłocznego podjęcia działań naprawczych.

2023  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu