LEGIONELOZA - zagrożenie zdrowotne, występowanie, zapobieganie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu mając na uwadze zadania realizowane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w ramach ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego wody w zakresie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia oraz ciepłą wodą użytkową przedstawia dokument pt. LEGIONELOZA - informacje dla osób podróżujących.

 

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu