ZAOPATRZENIE W WODĘ i ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW - Światowe Dni Młodzieży

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu, w związku z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży (ŚDM) zwraca uwagę, iż obiekty przeznaczone do przebywania uczestników ŚDM winny być odpowiednio przygotowane pod względem zaopatrzenia w wodę do spożycia.


W przypadku:

  • obiektów stałych zakwaterowania pielgrzymów wymagane jest aktualne badanie wody do spożycia,
  • tymczasowych pól namiotowych oraz innych obiektów dopuszczonych na podstawie prawa budowlanego, każdorazowo przed rozpoczęciem działalności obiekty te muszą mieć zbadana wodę. Badania wykonuje podmiot zgłaszający dany obiekt,
  • beczkowozy i zbiorniki wodne o dużej pojemności traktujemy tak samo. Właściciele beczkowozu lub zbiornika wykonują we własnym zakresie badania wody i muszą posiadać aktualne wyniki badań. Przed ponownym napełnieniu zbiornika lub beczkowozu należy przeprowadzić zabiegi dezynfekcyjne. Dopuszcza się na polach namiotowych wodę z beczkowozów lub zbiorników, ale bierzemy pod uwagę zarówno normy jakości jak i dostępność wody. Musi być spełniony przelicznik minimalnej niezbędnej ilości wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przyjętych norm zużycia wody, a liczba osób zakwaterowanych musi odpowiadać temu przelicznikowi.

Na tymczasowych polach namiotowych sposób odprowadzenia ścieków analizowany będzie i prowadzony każdorazowo w sposób indywidualny przez każdego właściwego państwowego inspektora sanitarnego z uwzględnieniem następujących rozwiązań:

a)  odprowadzanie do kanalizacji;

b)  odprowadzenie do zbiorków bezodpływowych indywidualnych;

c)  odprowadzanie do zbiorników bezodpływowych przeznaczonych dla wielu urządzeń sanitarnych.

Zwraca się uwagę, iż zgodnie z § 87 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) cyt.: "Dopuszcza się sytuowanie tymczasowych, nieskanalizowanych ustępów publicznych na terenach skanalizowanych, za zgodą właściwego terenowo państwowego inspektora sanitarnego".

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu