Obrot żywności w obiektach tymczasowych i ruchomych prowadzących działalność żywnościowo-żywieniową w trakcie ŚDM

Do Organizatorów prowadzących działalność żywieniowo-żywnościową w trakcie trwania 

Światowych Dni Młodzieży

 

 

Dotyczy: zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności w obiektach tymczasowych i ruchomych prowadzących działalność żywnościowo-żywieniową w trakcie ŚDM.

 

Wymagania dotyczą:

 • ruchomych lub tymczasowych punktów gastronomicznych i handlowych prowadzących działalność żywnościowo-żywieniową w obrębie tzw. pól gastronomicznych, gdzie osobą odpowiedzialną za całość jest  organizator,
 • ruchomych lub tymczasowych punktów gastronomicznych prowadzonych przez indywidualnych przedsiębiorców,
 • ruchomych lub tymczasowych stoisk sprzedaży wprowadzających do obrotu środki spożywcze w opakowaniach jednostkowych trwałych mikrobiologicznie prowadzonych przez indywidualnego przedsiębiorcę.

 

Objaśnienia:

Organizator pola gastronomicznego - osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne - również jednostki nieposiadające osobowości prawnej, do której należy zorganizowanie pola gastronomicznego podczas ŚDM.

Indywidualny przedsiębiorca - oznacza osoby fizyczne lub prawne odpowiedzialne za spełnienie wymogów prawa żywnościowego w przedsiębiorstwie spożywczym pozostającym pod ich kontrolą, z wyłączeniem środków spożywczych produkowanych, przetwarzanych i przechowywanych w gospodarstwie domowym, plebaniach, domach zakonnych, remizach, gospodarstwach agroturystycznych, namiotach rozbitych przy posesjach i zorganizowanych przy nich kuchniach polowych, itp. jeżeli żywność przeznaczona jest wyłącznie dla pielgrzymów przebywających tymczasowo w tych miejscach.

Punkt handlowy sprzedający wyłącznie żywność w opakowaniach jednostkowych trwałą mikrobiologicznie – zakład w ramach którego wprowadzane są do obrotu wyłącznie produkty pakowane jednostkowo, trwałe mikrobiologiczne, takie jak: woda butelkowana, napoje, słone przekąski (np. paluszki, chipsy), itp.

Pole gastronomiczne – wyznaczony teren, w obrębie którego prowadzona będzie działalność w zakresie żywienia pielgrzymów.

Obiekty tymczasowe –  obiekty niepołączone trwale z gruntem, takie jak: kioskiuliczne, pawilonysprzedaży ulicznej, namioty gastronomiczne, obiekty kontenerowe;

Obiekty ruchome – obiekty mogące się swobodnie przemieszczać (samodzielnie lub za pomocą środka transportu – samochód, ciągnik), takie jak: przyczepy gastronomiczne, food truck, barakowozy.

Bezpieczeństwo żywności – ogół warunków, które muszą być spełniane i działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością w celu zapewnienia zdrowia
i życia człowieka.

Jakość zdrowotna żywności – ogół cech i kryteriów, przy pomocy, których charakteryzuje się żywność pod względem wartości odżywczej, jakości organoleptycznej oraz bezpieczeństwa dla zdrowia konsumenta.

Ponadto zastosowanie znajdują definicje podane w przepisach prawa żywnościowego, zwłaszcza
w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 

I.       Obiekty ruchome i tymczasowe:

 

A. Punkty sprzedaży

 1. Od podmiotów wprowadzających w punktach sprzedaży do obrotu żywność w opakowaniach jednostkowych będzie wymagany wyłącznie wpis do rejestru zakładów. W obiektach tych dopuszczane będzie używanie wody pitnej dostarczanej w opakowaniach jednostkowych producenta.
 2. Obiekty z żywnością wprowadzającą do obrotu żywność rozważaną (w ograniczonym zakresie) wymagają złożenia wniosku o zatwierdzenie i wpis do rejestru. W obiektach tych dopuszcza się wodę pitną dostarczaną w opakowaniach jednostkowych producenta, ale przy założeniu, że sprzęt pomocniczy będzie ograniczony oraz przy sprzedaży stosowane będą rękawiczki jednorazowe.

 

B. Mała gastronomia

 1. W przypadku działalności polegającej na przygotowywaniu posiłków z półproduktów wymagających jedynie podgrzania wymagane jest złożeniu wniosku o zatwierdzenie i wpis do rejestru. W obiektach tych dopuszcza się używanie wody pitnej dostarczanej w opakowaniach jednostkowych producenta.
 2. W tym przypadku należy ograniczyć ilość sprzętu pomocniczego i w miarę możliwości zastąpić je sprzętem jednorazowym.
 3. Należy przewidzieć dostateczną ilość pojemników na odpady.
 4. Przypomina się o przestrzeganiu wymagań zawartych w art. 44 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…).

 

II. Sklepy:

W obiektach wprowadzających do obrotu pełny asortyment żywności rozważanej wymagana jest woda bieżąca ciepła i zimna. Wymagane jest złożenie wniosku o zatwierdzenie i wpis do rejestru.

 

III. Restauracje:

 1. Poszerzenie działalności polegającej na zwiększeniu ilości produkowanych i wydawanych posiłków poprzez dłuższy czas pracy tj.: wielozmianowość - nie wymaga zgłoszenia.
 2. Istniejące restauracje, które chcą poszerzyć swój zakres działalności o catering lub zwiększenie produkcji zmuszone są do wyodrębnienia dodatkowych pomieszczeń (np. myjnia pojemników transportowych). Wymagane jest złożenie wniosku o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru.
 3. Przypomina się o przestrzeganiu wymagań zawartych w art. 44 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…).

 

IV. Miejsca przygotowania i wydawania suchego prowiantu:

Nie podlegają zatwierdzeniu i/ lub rejestracji

Pomieszczenia, w których organizowane będą tymczasowe magazyny żywności powinny spełniać następujące warunki:

 • powinny być zabezpieczone przed dostępem gryzoni;
 • ściany i posadzki – gładkie, niepylące.

 

W celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem, wysychaniem lub psuciem żywności spowodowanym narażeniem na niekorzystne warunki przechowywanie, należy:

 • chronić żywność przed działaniem warunków atmosferycznych (nasłonecznienie, opady),
 • zapewnić dostateczną ilość podestów, regałów tak, aby żywność w czasie składowania odizolowana była od podłoża,
 • nie przechowywać razem z żywnością innych towarów (np. środków chemii gospodarczej), które mogą w sposób negatywny na nią oddziaływać,
 • uwzględniać warunki przechowywania określone przez producenta.

Ponadto należy wdrożyć system identyfikacji, czyli śledzenia pochodzenia żywności, w tym przypadku należy moc zidentyfikować podmioty, od których pochodzi żywność przeznaczona na suchy prowiant. Śledzenie pochodzenia (traceability) jest również niezbędne w przypadku materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością (np. opakowania przeznaczone na suchy prowiant).

Żywność pakowana do paczek powinna posiadać oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…).

 

Wytyczne do punktów wydawania/ spożywania posiłków zawarte są w Załączniku Nr 1 do niniejszego pisma.

 

V. Inne miejsca:

 

Nie przewiduje się zatwierdzania działalności żywnościowo-żywieniowej dla  osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a będą przygotowywać posiłki dla pielgrzymów w miejscach typu: plebanie, domy zakonne, remizy, domy prywatne, wynajęte przy posesjach miejsca w celu rozbicia namiotów i zorganizowania przez pielgrzymów własnej kuchni polowej, itp.

Jednakże w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywieniowego Instrukcja dotycząca zachowywania podstawowych zasad higieny podczas przygotowywania posiłków zawarta jest w Załączniku Nr 1.

Zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej obiektów tymczasowych i ruchomych prowadzących działalność żywnościowo-żywieniową w trakcie trwania ŚDM.

 

1. Organizator pola gastronomicznego, działający jako pełnomocnik indywidualnych przedsiębiorców, w ramach którego będą zorganizowane punkty gastronomiczne i handlowe, składa wniosek o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności w formie pisemnej zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

.

Ww. wniosek o zatwierdzenie i wpis można składać w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Ww. wniosek o zatwierdzenie i wpis zawiera:

 1. Określenie czasu i miejsca prowadzenia działalności żywnościowo- żywieniowej
 2. Wykaz podmiotów wraz z podaniem danych teleadresowych, danych zgodnych z wpisem do CEIDG, KRS, (nazwa podmiotu, imię i nazwisko NIP, Regon). Ww. wykaz podmiotów wraz z zakresem prowadzonej działalności należy przesłać również w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail PSSE.
 3. Określenie szczegółowego rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona przez dany podmiot, w tym rodzaju wprowadzanej do obrotu żywności

Organizator pola gastronomicznego powinien również do wniosku o zatwierdzenie i wpis dołączyć:

 • umowę z podmiotem posiadającym stosowne uprawnienia w tym zakresie dotyczącą zapewnienia odpowiedniej ilości pojemników na gromadzenie odpadów i sposobu ich odbioru,
 • umowę najmu dotyczącą zapewnienia odpowiedniej ilości toalet dla pracowników oraz konsumentów,
 • umowę z dostawcą dotyczącą zapewnienia odpowiedniej mocy energii elektrycznej (w przypadku kiedy jest to konieczne),
 • pełnomocnictwo Organizatora do reprezentowania poszczególnych podmiotów prowadzących działalność pola gastronomicznego zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

 

2.   Indywidualni przedsiębiorcy prowadzący ruchome lub tymczasowe punkty gastronomiczne/handlowe:

 

Indywidualni przedsiębiorcy składają wniosek o  zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności  w formie pisemnej zgodnie z załącznikiem nr 1, natomiast punkty handlowe sprzedające wyłącznie żywność w opakowaniach jednostkowych trwałą mikrobiologicznie składają w formie pisemnej wniosek o wpis do rejestru zakładów zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

Ww. wnioski można składać w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Ww. wnioski  muszą zawierać :

 • określenie czasu i miejsca prowadzonej działalności  żywnościowo- żywieniowej.
 • dane teleadresowe zgodnie z wpisem do CEIDG, KRS, (nazwa podmiotu, imię i nazwisko NIP, Regon),
 • określenie szczegółowego rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona przez podmiot, w tym rodzaju wprowadzanej do obrotu żywności,
 • Indywidualni przedsiębiorcy prowadzący ruchome lub tymczasowe punkty gastronomiczne/handlowe winni również do wniosku dołączyć:
 • umowę z podmiotem posiadającym stosowne uprawnienia w tym zakresie dotyczącą zapewnienia odpowiedniej ilości pojemników na gromadzenie odpadów i sposobu ich odbioru,
 • umowę najmu dotyczącą zapewnienia odpowiedniej ilości toalet dla pracowników oraz konsumentów,
 • umowę z dostawcą dotyczącą zapewnienia odpowiedniej mocy energii elektrycznej (w przypadku kiedy jest to konieczne),

 

Postępowanie w celu rozpatrzenia złożonego wniosku o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów /wniosku o wpis

Przedstawiciel PPIS sporządza w siedzibie PSSE z organizatorem pola gastronomicznego (lub z osobą posiadającą pełnomocnictwo do jego reprezentowania) bądź indywidualnym przedsiębiorcą (lub z osobą posiadającą pełnomocnictwo do jego reprezentowania) protokół z ustaleń.
Protokół musi zawierać informacje dotyczące:

 • określenia czasu i miejsca prowadzonej działalności  żywnościowo- żywieniowej,
 • rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona przez podmiot/podmioty, w tym rodzaju wprowadzanej do obrotu żywności – z zastrzeżeniem, iż dopuszczona będzie produkcja i podawanie  posiłków  przygotowywanych tylko z półproduktów i gotowych wyrobów podawanych w naczyniach jednorazowego użycia z wykorzystaniem sztućców jednorazowego użycia,
 • przewidywanej liczby konsumentów korzystających z usług gastronomicznych,
 • zapewnienia dostaw wody (woda pitna dostarczana w opakowaniach jednostkowych producenta bądź bieżąca po przedłożeniu wyniku badania wody z końcówki przyłącza potwierdzającego spełnienie wymagań fizykochemicznych i mikrobiologicznych),
 • postępowania z  nieczystościami płynnymi, które odprowadzane powinny być do szczelnych, zamykanych pojemników i  usuwane do kanalizacji jeśli będzie to możliwe bądź do zbiorczego pojemnika asenizacyjnego,
 • zapewnienia odpowiedniej ilości zamykanych pojemników na odpady stałe w tym na zużyte naczynia i sztućce jednorazowego użycia oraz sposobu ich usuwania,
 • zapewnienia prawidłowych warunków do mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu z odpowiednią ilością ciepłej i zimnej wody pitnej (punkt wodny),
 • zapewnienia odpowiedniej ilości środków myjących i dezynfekujących,
 • przewidywanej liczby osób zatrudnionych w poszczególnych punktach,
 • dokumentacji zdrowotnej zatrudnionych pracowników - orzeczenia lekarskie z przeprowadzonych badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • zapewnienia odpowiedniej ilości właściwej i kompletnej odzieży  ochronnej oraz warunków jej przechowywania,
 • zapewnienia prawidłowych warunków termicznych do przechowywania środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie, wyposażonych w termometry kontrolne,
 • zapewnienia prawidłowych warunków przechowywania środków spożywczych celem uniknięcia ich zanieczyszczenia,
 • procedur dotyczących przestrzegania  zasad dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej z elementami systemu HACCP w zakresie prowadzonej działalności,
 • ilości WC dla pracowników przedmiotowych obiektów z umywalkami do mycia rąk wyposażonymi w środki  do mycia i higienicznego ich suszenia, z wodą ciepłą i zimną usytuowanych w odległości do 125 m zakładając 1 WC na 33 pracowników,
 • ilości WC dla konsumentów z umywalkami do mycia rąk wyposażonymi w środki do mycia i higienicznego ich suszenia, z wodą zimną (wyłącznie w przypadku, gdy punkty gastronomiczne i handlowe zlokalizowane na  polu gastronomicznym będą dodatkowo świadczyć usługi żywieniowe nie tylko dla pielgrzymów z pola namiotowego), usytuowanych  w odległości do 125 m od pola gastronomicznego zakładając 1 WC na 200 konsumentów,
 • sposobu transportu środków spożywczych z zaznaczeniem, iż musi on odbywać się specjalistycznymi środkami.

 

Na podstawie wniosku strony, sporządzonego protokołu z ustaleń i zebranego materiału dowodowego PPIS wydajezaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w przypadku wniosku o zatwierdzenie decyzję zatwierdzającą dla Organizatora pola gastronomicznego, w której każdy podmiot (z podaniem danych podmiotu) będzie wyszczególniony  wraz z wymienionym zakresem prowadzonej działalności żywnościowo-żywieniowej tego podmiotu, pod warunkami zawartymi w protokole z wyżej wymienionych uzgodnień.

W przypadku indywidualnego przedsiębiorcy PPIS wydajezaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w przypadku wniosku o zatwierdzenie decyzję zatwierdzającą na tego przedsiębiorcę pod warunkami zawartymi w protokole z wyżej wymienionych uzgodnień.

 

Warunki wymagane do otrzymania wpisu do rejestru zakładów tymczasowych punktów sprzedaży w zakresie wprowadzania do obrotu wyłącznie środków spożywczych pakowanych jednostkowo trwałych mikrobiologicznie:

Na podstawie wniosku Strony o wpis do rejestru tymczasowego punktu sprzedaży  w zakresie wprowadzania do obrotu wyłącznie żywności w opakowaniach jednostkowych trwałej mikrobiologicznie dokonywany jest jedynie wpis do rejestru zakładów (na którą to okoliczność wydawane jest zaświadczenie o wpisie) bez wcześniejszego sporządzania protokołu z ustaleń pod następującymi warunkami:

 • podczas sprzedaży i przechowywania zachowane i przestrzegane będą zasady dobrej praktyki higienicznej,
 • pracownicy przedmiotowych obiektów korzystać będą z wydzielonych WC  z umywalkami do mycia rąk wyposażonymi w środki  do ich mycia i higienicznego ich suszenia z wodą  zimną, a zlokalizowanych do 125 m.

 

Sprawowanie nadzoru bieżącego nad tymczasowymi i ruchomymi obiektami prowadzącymi działalność żywnościowo-żywieniową w trakcie trwania ŚDM 2016

 

Po rozpoczęciu działalności (uruchomieniu punktów gastronomicznych/handlowych) oraz w trakcie trwania ŚDM 2016 będą przeprowadzane lustracje obiektów w zakresie przestrzegania warunków zawartych w decyzjach zatwierdzających i w wpisach oraz bieżącego stanu sanitarno-higienicznego.

W przypadku stwierdzenia spełnienia ww. warunków nie będzie sporządzany protokół z lustracji. W takiej sytuacji czynności lustracji wykonywane w poszczególnych punktach gastronomicznych/ handlowych odnotowywane będą w adnotacji służbowej. Natomiast w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości sporządzany będzie protokół z kontroli sanitarnej z organizatorem pola gastronomicznego/osobą odpowiedzialną  bądź indywidualnym przedsiębiorcą/osobą odpowiedzialną. W przypadku stwierdzenia bieżących nieprawidłowości higieniczno-sanitarnych będą wydawane polecenia pokontrolne z bezzwłocznym terminem ich usunięcia, natomiast w przypadku nieprawidłowości stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia konsumentów będą wydawane decyzje administracyjne unieruchomienia z rygorem natychmiastowej wykonalności.

W przypadku kiedy decyzja zatwierdzająca wydana była na organizatora posiadającego upoważnienie do reprezentowania poszczególnych podmiotów decyzję administracyjną  dotyczącą unieruchomienia z rygorem natychmiastowej wykonalności doręczamy organizatorowi.

Doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 oraz z 2015 r. poz. 1844), jeżeli strona lub pełnomocnik wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.

Dokumenty związane:

 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r.  poz. 1412).
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r. poz. 594, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23),
 • Rozporządzenie WE Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (DZ. Urz. UE, L 139 30/04/2004 P.0001-0054).
 • Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.
 • Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE, L 165, 30/04/2004 P. 0001 - 0141)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.)

Załączniki i formularze (udostępnione na stronie internetowej PSSE w Nowym Sączu).

 • Załącznik Nr 1 Wytyczne do punktów wydawania/ spożywania posiłków.
 • ZałącznikNr 2 Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • ZałącznikNr 3 Wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z poszerzeniem działalności.
 • ZałącznikNr 4 Pełnomocnictwo.
2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu